رزرو هتل بوستان

هتل بوستان

: آدرس

سرعین-معلم شرقی- پلاک 1

هتل بوستان

منوی غذای هتل

هر مهندس از امتیاز یک رزرو در هر فصل در این سایت برخوردار است.

تاریخ های قابل رزرو (لطفا دقت کنید, شما می توانید فقط 2 تاریخ را انتخاب کنید که شامل 2 شب و 3 روز می شود)

تاریخ های انتخاب شده با رنگ سبز مشخص می شوند. دقت کنید رزرو شما مربوط به تاریخ هایی می شود که انتخاب کرده اید و شامل تاریخ های مابین دو تاریخ انتخاب شده نمی شود .


1402-07-13

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

1402-07-14

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-15

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-16

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-17

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-18

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-19

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-20

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-21

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-22

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-23

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-24

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-25

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-26

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-27

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-28

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-29

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)

1402-07-30

سه تخته هتلی (625,000ت)

چهار تخته سوئیت خواب دار (750,000ت)

پنج تخته ی سوئیت خواب دار (875,000ت)