رزرو هتل آپارتمان نیکان

هتل آپارتمان نیکان

: آدرس

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان علامه مصباح یزدی هشت

هتل آپارتمان نیکان

منوی غذای هتل

هر مهندس از امتیاز یک رزرو در هر فصل در این سایت برخوردار است.

تاریخ های قابل رزرو (لطفا دقت کنید, شما می توانید فقط 5 تاریخ را انتخاب کنید که شامل 5 شب و 6 روز می شود)

تاریخ های انتخاب شده با رنگ سبز مشخص می شوند. دقت کنید رزرو شما مربوط به تاریخ هایی می شود که انتخاب کرده اید و شامل تاریخ های مابین دو تاریخ انتخاب شده نمی شود .


1402-09-11

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-12

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-13

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-14

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-15

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

1402-09-16 (تکمیل)
1402-09-17

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

1402-09-18

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

1402-09-19

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-20

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-21

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-22

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

1402-09-23 (تکمیل)
1402-09-24 (تکمیل)
1402-09-25 (تکمیل)
1402-09-26

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت دو خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-27

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت دو خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-28

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

سوئیت دو خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-29

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)

1402-09-30

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 4 نفر (320,000ت)

سوئیت تک خوابه به ظرفیت 5 نفر (400,000ت)

سوئیت رویال تک خوابه به ظرفیت 6 نفر (480,000ت)